Privacy en klachtenregeling

Privacy Statement: Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

KAS Accountants verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Uitvoeren van de overeenkomst, zodat wij u kunnen bellen of een e-mail kunnen sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Wettelijke verplichting, omdat wij op grond van wet- en regelgeving mede vanuit onze beroepsorganisatie (NBA) verplicht zijn om bij de uitvoering van onze werkzaamheden zorg te dragen voor voldoende dossiervorming. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens bij bijvoorbeeld het verzorgen van de belastingaangiftes voor onze cliënten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KAS Accountants bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld dan wel de wettelijke bewaartermijnen die wij dienen te volgen.

Delen van persoonsgegevens met derden

KAS Accountants verkoopt geen persoonsgegevens van cliënten aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met de cliënt hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder valt tevens het inzagerecht van instanties zoals de Belastingdienst. Met organisaties die gegevens voor onze cliënten verwerken in onze opdracht, sluiten wij een (sub)verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van cliënten. KAS Accountants blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verstrekken aan externe deskundigen zoals een notaris, advocaat of pensioenspecialist in het kader van een met de cliënt overeengekomen opdracht voor deze externe deskundige(n). In dat geval zullen wij deze gegevens niet zonder toestemming van de cliënt verstrekken aan deze externe deskundige(n). Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Betrokkenen (de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken) hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben betrokkenen het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door KAS Accountants en hebben betrokkenen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat betrokkenen bij ons een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die wij verwerken, in een computerbestand naar de betrokkene of een ander, door de betrokkene genoemde organisatie, te sturen. Een dergelijk verzoek kan worden gestuurd naar info@kasaccountants.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KAS Accountants neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende (technische) (beveiligings)maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkenen de indruk hebben dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. De contactgegevens vind u op eveneens op deze website.

Klachtenregeling

KAS Accountants beschikt over een klachtenregeling. Hier treft u een samenvatting aan van deze regeling. Voor inzage in de volledige tekst van de klachtenregeling verzoeken wij u een gemotiveerd verzoek in te dienen. U kunt dit verzoek sturen naar info@kasaccountants.nl.
Klachten kunnen digitaal worden ingediend via info@kasaccountants.nl. Wij bevestigen de ontvangst van de klacht binnen vijf werkdagen en de klacht wordt binnen drie weken na ontvangst van de melding in behandeling genomen. Uiterlijk na drie weken ontvangt de melder een bericht over de afhandeling van de melding en indien van toepassing de maatregelen die zijn genomen. De melding, de correspondentie hierover en de behandeling vinden plaats op basis van vertrouwelijkheid.